Föräldrars ansvar

 

Föräldrar har en viktig roll att fylla för uppfyllandet av barns rättigheter. Föräldrarna är oftast barnets trygghet och har en viktig funktion att fylla i säkerställandet av barnets rättigheter.

Att det finns en tredje aktör i en konventionstext är ovanligt. Det handlar i alla andra konventionstexter om individens rätt i förhållande till staten. I barnkonventionen har barnet rättigheter gentemot både föräldrar och stat. Föräldrar har dessutom både skyldigheter och rättigheter gentemot staten (ex föräldrastöd) och skyldigheter gentemot barnet. Det betyder däremot INTE att föräldrarna har rättigheter gentemot barnet.

 

En viktig aspekt av barnperspektiv i förhållande till föräldrarna är att barn har rätt till och mår bäst av att ha en trygg och nära relation till båda sina föräldrar. Ibland är detta inte möjligt men det är alltid barnets behov och rättigheter som bör vara i fokus. Många barn kommer att uppleva att deras föräldrar separerar och det är därför viktigt att tala om barns rättigheter vid en eventuell separation, vad gäller exempelvis växelvis boende, umgänge, vårdnad och föräldrars samarbete kring barnen.

 

Vid en separation är även rätten att bli hörd en viktig rättighet som bör tas tillvara för att säkerställa barnperspektivet både i familjerätten och i ev evenetuell domstolsförhandling. Det är däremot viktigt att detta är en rättighet och en möjlighet för barn att uttrycka sin vilja och att de då ska bli lyssnade på. Det innebär dock inte att det är en skyldighet för barn att behöva ta ställning i frågor som är svåra både för barn och föräldrar.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved