Grundprinciper

 

 

Rättigheterna i barnkonventionen skall läsas utifrån de fyra grundprinciperna för konventionen; alla barns lika värde (art 1). barnets bästa (art 3), rätten till liv (art 6), rätten att bli hörd (art 12) Dessa fyra sakartiklar i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon".

 

 

Artikel 2:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Barnkonventionen ger alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera eller behandlas sämre än någon annan. Barn får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som deras föräldrar är eller gör. Något som är viktigt att komma ihåg är att diskriminering kräver inte uppsåt utan det är själva handlingen och upplevelsen av diskriminering och kränkning som räknas. Man kan göra kränka och diskriminera genom direkt och indirekt diskriminering.

 

Artikel 3:

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för barnet och hur beslutet kommer att påverka den enskilda barnet. Barnet ska få det skydd och den omvårdnad det behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn och att varje enskilt barn ses som en individ. Vad som är bra för ett barn är inte alltid det bästa för ett annat.

 

Artikel 6:

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 

Artikel 12:

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad

Alla barns rätt att bli hörd i beslut som rör dem själva regleras i artikel 12 där det står "Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad". En viktig aspekt av denna rättighet är att bli hörd och lyssnad på är två olika förhållningssätt på

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved