Barnkonventionen

 

Konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft 1989 och redan året därpå skrevs den på av Sverige. I konventionen den står vilka rättigheter barn har och som varje stat som skrivit på konventionen (ratificerat) är skyldig att respektera och skydda.

Grundprinciper

 

Barnkonventionen har fyra huvudprinciper som gäller barns lika värde (artikel 2) principen om barnets bästa (artikel 3), rätten att bli hörd (artikel 6) och rätten till liv (artikel 12).

Föräldrars ansvar

 

Föräldrar har en viktig roll att fylla för uppfyllandet av barns rättigheter. Föräldrarna är oftast barnets trygghet och har en viktig funktion att fylla i säkerställandet av barnets rättigheter.

 

Copyright © All Rights Reserved