Föräldraförsäkringen

 

 

Föräldraförsäkringen infördes 1974 och har hela tiden varit en försäkring för båda vårdnadshavare. Innan föräldrapenningen infördes fanns en så kallad moderskapspenning, som innebar att alla mödrar fick ett visst grundbelopp oavsett om de arbetade eller inte.

 

Den nya föräldraförsäkringen innebar att även papporna fick rätt att utnyttja föräldrapenningen. Samtidigt infördes möjligheten till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn (VAB) samt att föräldrapenningen blev pensionsgrundande och skattepliktig.

 

Föräldrapenning har till syfte att möjliggöra både för kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete och studier med familjeliv. Den ska även täcka en större del av inkomstbortfallet som föräldraledigheten innebär för att möjliggöra för föräldrarna att vara hemma med sitt barn under en längre sammanhängande period vid barnets födsel.

 

Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst. Nivån på ersättning räknas ut enligt principen om sjukdomsgrundande inkomst (SGI) och görs individuellt per förälder beroende på vad man haft för inkomst innan föräldraledigheten. För de resteradnde 90 dagarna har man rätt till lägstanivå om 180 kr om dagen.

 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av det totala antalet föräldrapenningdagar. En förälder kan dock avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern, med undantag för de 60 dagar som är avsatta för vardera förälder. Införandet av så kallade pappmånader innebär att två månader är avsatta åt pappan.

 

Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller har avslutat första skolåret.

 

 

Copyright © All Rights Reserved